Carnets

 

 

 

715 - Antrag auf Ausstellung eines Carnet ATA

 

700 - Carnet komplett

 

700DB - Deckblatt

 

700SB - Schlussblatt

 

700a - Export / Reimport

 

700b - Import / Reexport

 

700c - Export

 

700d - Import

 

700e - Reexport

 

700f - Reimport

 

700g - Transit

 

700h - Transitblatt

 

700i - Zusatzblatt, grün

 

700j - Zusatzblatt, gelb

 

700k - Zusatzblatt, weiß

 

700l - Zusatzblatt, blau

 

603 - Carnet C.P.D. China -Taiwan

 

6031 - Stammabschnitt, lachs

 

6032 - Ausfuhrblatt, gelb

 

6033 - Wiedereinfuhrblatt, gelb

 

6034 - Einfuhrblatt, weiß

 

6035 - Wiederausfuhrblatt, weiß

 

6036 - Transitblatt, blau

 

6037 - Zusatzblatt, lachs

 

6038 - Zusatzblatt, gelb